- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตัวอย่างข้อสอบ PISA วิชาภาษาไทย เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 5635
ขอเชิญร่วมอบรม เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 12825
ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (21 - 22 พ.ค. 2560) 7776
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯวันที่ 21 - 22 พ.ค.2560 ณ โรงแรมปาร์ควิว ฯปัตตานี 5681
ส่งโครงการอบรม รร.ประชาคมอาเซียนฯ และตามรางอบรม 7-9 พค.60 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 4226
ด่วนที่สุด ขอรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ฯ เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 3101
ด่วนที่สุด เรียน ผอ. รร.วุฒิชัย คบ.2 ประตูโพธิ์ ศรีวาริทร์ ขอข้อมูลด้านบุคลากร รร.ICU เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 2271
จัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี 2559 ด้วยระบบทางไกล 2134
ติดตามการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 1876
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O - NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม.3 (ค่าเฉลี่ยรวมแก้ไข) 2579