- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทาง ข้อสอบ PISA และ O-NET 465
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสื่อและใช้สื่อ ICT 445
รายชื่อ และจำนวนครูเข้าอบรมพัฒนาบุคลากร โรงเรียนคุณธรรม เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 496
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ เครื่อข่าย สมป. 474
ติดตามการใช้งบประมาณ รร.มาตรฐานสากล 441
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 549
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาทัศนะ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้เข้าประชุมเฉพาะโรงเรียนในโครงการเท่านั้น ส่วนโรงเรียนที่ไม่เข้าโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่ต้องมาประชุม 377
ด่วนที่สุด ขอ e-mail เพื่อรับข้อสอบและเฉลย การวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 521
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 740
Test-Blueprint-O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 4633