- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Test-Blueprint-O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 1337
แจ้งโรงเรียน เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 740
โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาพ (Boot Camp) รุ่นที่ 9 850
เปลี่ยนสถานที่ประชุม เขียนโดย รณชิต ขุนจันทร์ 653
เชิญประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เขียนโดย รณชิต ขุนจันทร์ 582
การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เขียนโดย รณชิต ขุนจันทร์ 454
โรงเรียนใดที่ยังไม่กรอกข้อมูลการสอบการอ่านรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 PISA ในระบบ e-mes ขอให้ดำเนินการกรอกด่วน เนื่องจากระบบจะปิดวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 305
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางข้อสอบ PISA และ O-NET 535
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 513
แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 462