- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) รุ่นที่ 11 - 20 9143
(ด่วนที่สุด)...การนำส่งข้อมูลห้องเรียนสำหรับใช้จัดห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย จริยา อารง 3137
แบบกรอกแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอิสลามแบบเข้ม เขียนโดย จริยา อารง 2220
ส่งเกียรติบัตรการประชุมอบรม 1453
การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 1145
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 969
ตรวจสอบรายชือเพื่อทำเกียรติบัตรการแข่งทักษะคณิตศาสตร์ 963
การประเมินตนเอง “มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)” 4637
แจ้งโรงเรียนทุกโรง เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 1666
การทดสอบ “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 1108