- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 1424
ด่วนที่สุด...เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย จริยา อารง 14683
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย จริยา อารง 7779
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกาา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)สู่การปฏิบัติ เขียนโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 4028
โครงสร้างข้อสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย จริยา อารง 7467
เอกสารเตรียมสอบ O-NET ม.3 และม.6 เขียนโดย Super User 4680
คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning เขียนโดย Super User 30451
ด่วน...สทศ.เปิดระบบให้สถานศึกษา แจ้งเพิ่ม/ลด รายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET/I-NET ปีกศ.2560 วันที่ 10-31 ต.ค.60 เขียนโดย จริยา อารง 1928
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผล 1488
กิจกรรม "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ครั้งที่ 20 1428