- - - - - -
A+ R A-
แสดง # 
< < < < < < < < < <
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 742
ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนภาษาไทยเขียนเรียงความ เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 748
ให้ครูลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ผ่านดาวเทียม 680
เอกสารประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 1163
การพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 951
ประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่ เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 730
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 919
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) เขียนโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 985
ส่งโปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 เขียนโดย จริยา อารง 1031
การแก้ไขการประมวลผลข้อสอบกลาง เขียนโดย จริยา อารง 858