- - - - - -
A+ R A-

การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ตามที่ สพม.15  ได้ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมประกายแก้ว สพม.15  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธิฮัจย์ ระหว่างวันที่ 24 - 25  กรกฎาคม 2560 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งรายชื่อผู้กำกับลูกเสือ และรายชื่อลูกเสือ โรงเรียนละ 2  หมู่  ภายในวันที่ 19  กรกฎาคม 2556  ทาง My office หรือทาง Fax 073 511 985    ได้แก่ รร. ตากใบ  รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ รร.สุไหงโก-ลก  รร.สุคิรินวิทยา  รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม  รร.นราธิวาส  รร.ศรีวารินทร์  รร.นราสิกขาลัย  รร.เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ และ รร.บูกิตประชาอุปถัมภ์