- - - - - -
A+ R A-

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางข้อสอบ PISA และ O-NET

     ตามหนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/3105 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2560 ได้กำหนดจัดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทาง

ข้อสอบ PISA และ O-NET  ดังนี้

1.ระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคมคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรียะลา(ครูฯจังหวัดยะลา รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ รร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ รร.ศรีวารินทร์

2. ระหว่างวันที่ 23 - 24  กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย (ครูจังหวัดนราธิวาส)

3. ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล (ครู จังหวัดปัตตานี)

  ทั้งนี้ ให้ครูที่เข้าประชุมฯ ดังกล่าว ทุกคน นำหนังสือแบบเรียน, มาตรฐานตัวชี้วัดที่ต้องรู้, ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3  และ ฉบัยที่ 5 ไปในวันประชุมด้วย