- - - - - -
A+ R A-

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย

                     สพม.นราธิวาส ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ผ่านสื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ในวันที่่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 10.30 น. ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (Cisco Webex) และถ่ายทอดสด"ทาง OBEC Channal Youtube และ Facebook สถาบันภาษาไทย

                    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบงานวิชาการ และครูภาษาไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“สพฐ. ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้” (Learning Loss) ในวันและเวลาดังกล่าวตาม QR Code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้  

1.  หนังสือแจ้งโรงเรียน

2.  กำหนดการ