- - - - - -
A+ R A-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                   

                   

                    ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยนำไปสู่การพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

                   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนภาษาไทย ม.ต้น จำนวน 1 คน ม.ปลาย จำนวน 1 คน  รวมโรงเรียนละ 2 คน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564   โดยผ่าน Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91657867162?pwd=V3lYNHBXUmx1SFVCL1FVZ1NhT1pSQT09   Meeting ID: 916 5786 7162 Passcode: 592858 โดยให้แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน QR CODE

ดังแนบ