- - - - - -
A+ R A-

แจ้งโรงเรียนให้ส่งด่วนสำรวจครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในการเข้าร่วมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโโยกระบวนการค่ายภาษาอังกฤ ส่งด่วนภายในวันนี้

ให้โรงเรียนส่งรายชื่อสำรวจครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในการเข้าร่วมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส่งรายชื่อด่วนภายในวันนี้

รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ศธ 04245/ว 2856 ลงวันที่ 15 ก.ค 2563 ให้ส่งโรงเรียนส่งด่วน ทางระบบ my office สพม 15 ส่งภายในวันนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป ขอบคุณคะ

รายละเอียดดังแนบ