- - - - - -
A+ R A-

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

 สพม.15 จะจัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  โดยมอบให้โรงเรียนดำเนินการสอบและกรอกข้อมูลในระบบ e-mes ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31  มกราคม  2563
หากต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ในการส่งข้อสอบและเฉลย ติดต่อ ศน.เบญจพร  โทร. 093-5840730  และ  089-6530154 ขอบคุณค่ะ
ข้อสอบต้นฉบับจะส่งในวันที่ 9  มกราคม  2563
 
ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา Mail
1 โรงเรียนนราธิวาส This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 โรงเรียนนราสิกขาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอประชารักษ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 โรงเรียนบาเจาะ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 โรงเรียนร่มเกล้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 โรงเรียนศรีวารินทร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 โรงเรียนตากใบ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 โรงเรียนสุคิรินวิทยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 โรงเรียนสุไหงโก-ลก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 โรงเรียนธัญธารวิทยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 โรงเรียนตันหยงมัส This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 โรงเรียนโพธิ์ศิรีราชศึกษา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 โรงเรียนสะนอพิทยาคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 โรงเรียนแม่ลานวิทยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 โรงเรียนสตรียะลา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40 โรงเรียนบันนังสตาวิทยา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 โรงเรียนกาบังพิทยาคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44 โรงเรียนเบตง ”วีระราษฎร์ประสาน” This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.