- - - - - -
A+ R A-

ให้ครูลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูด้วยระบบทางไกล ผ่านดาวเทียม

สพม.๑๕ ขอให้โรงเรียนทุกโรงส่งครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมโรงเรียนละไม่ต่ำกว่า 3 คน  เข้ารับการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ระดับ ม.ต้น  ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th      ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑     

รายชื่อศูนย์ฝึกอบรมฯ ประจำจังหวัด รายชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร
จังหวัดนราธิวาส จัดที่ โรงเรียนนราธิวาส นางสาวซูไวดา สาหะมะ 0811892493
จังหวัดยะลาจัดที่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางสุวาลี จุลเอียด 086 4800982
จังหวัดปัตตานี จัดที่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นายพงศ์ศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 081-738-1914

หมายเหตุ เข้ารับการอบรมวันที่ ๕ - ๗  พฤษภาคม  2561  ณ  โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมประจำจังหวัด