- - - - - -
A+ R A-

ส่งโปรแกรม excel สำหรับประมวลข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560

เรียน  ผู้รับผิดชอบข้อสอบกลาง

          ตามที่ สพฐ.ได้ให้ประมวลผลข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 ทางระบบออนไลน์ ซึ่งพบว่ามีปัญหาในการเข้าระบบ ดังนั้น สพฐ.จึงได้บริการโปรแกรมเป็น ไฟล์ Excel สำหรับให้โรงเรียนนำไปวิเคราะห์ผลภายในโรงเรียน และส่งผลการวิเคราะห์ ให้สพม.15 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อทำรายงานระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

เอกสารแนบ