- - - - - -
A+ R A-

แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม,ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าดำเนินการคัดเลือกฯ,ค่าจ้างจัดทำเอกสาร

แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม,ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าดำเนินการคัดเลือกฯ,ค่าจ้างจัดทำเอกสาร

หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดดังแนบ