- - - - - -
A+ R A-

แจ้งโอนเงินเข้างบดำเนินงาน(พัสดุ)

จ้างเหมาบริการ โดเมน 

-สพม.ปัตตานี จำนวนเงิน 1,926 บาท

ค่าจ้างทำบอร์ดอลูมิเนียม

-สพม.ปัตตานี จำนวนเงิน 16,100 บาท

วัตถุดิบประกอบอาหาร (ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ)

-รร.รามันห์ฯ จำนวนเงิน 1,300 บาท

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

-สพม.ยะลา จำนวนเงิน 3,762 บาท (1,082และ2,680)

ค่าเช่าป้าย

-สพม.ยะลา จำนวนเงิน 3,000 บาท

ข้าวสาร,ไก่สด,ไข่สด,น้ำขวด (ความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน)

-รร.สุไหงโกลก จำนวนเงิน 11,800 บาท

เครื่องสังฆทาน (โครงการส่งเสริมพระพุทธฯ)

-รร.สุไหงโกลก จำนวนเงิน 2,250 บาท

จ้างทำพานดอกไม้ (โครงการส่งเสริมพระพุทธฯ)

-รร.สุไหงโกลก จำนวนเงิน 2,450 บาท

หลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดดังแนบ