- - - - - -
A+ R A-

ประกาศโอนเงินอุดหนุน สร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนอุปถัมภ์)

ประกาศโอนเงินอุดหนุน สร้างโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนอุปถัมภ์)

สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ปีการศึกษา 2564

โอนวันที่  07/09/2564   ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

ไฟล์แนบ