- - - - - -
A+ R A-

ประกาศโอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 ค่าจัดการเรียนการสอน

ประกาศโอนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 ค่าจัดการเรียนการสอน

โอนเงินวันที่ 07/09/2564  ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

ไฟล์แนบ