- - - - - -
A+ R A-

แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน

แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน 

1.ค่าอาหารประชารัฐ รร.ศรีวาริน จำนวนเงิน 208,980.00 บาท

2.ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต รร.กาบังพิทยาคม จำนวนเงิน 4,000.00 บาท

หลักฐานการโอนเงิน ดังแนบ