ประกาศโอนเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษา2500 ลูกจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ประกาศโอนเงินค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษา2500 ลูกจ้างประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562      รายละเอียดดังแนบ