- - - - - -
A+ R A-

แจ้งโอนเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่ 1/ 2562

แจ้งโอนเงินอุดหนุน 30 % ภาคเรียนที่ 1/ 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

1.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3.ค่าจัดการเรียนการสอน

4.ค่าหนังสือเรียน

5.ค่าอุปกรณ์การเรียน