- - - - - -
A+ R A-

ประกาศโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤาภาคม 2562 

ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงิน มายัง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดดังแนบ