แจ้งโอนเงิน(งบลงทุน)

แจ้งโอนเงิน งบลงทุน รายละเอียดดังแนบ