- - - - - -
A+ R A-

แจ้งลูกจ้างครูโครงการห้องเรียนดนตรี

แจ้งลูกจ้างครูโครงการห้องเรียนดนตรี เนื่องด้วยงบประมาณจัดสรรค่าจ้างไม่เพียงพอจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้

หากได้รับเงินจัดสรรจากสพฐ.จะดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างต่อไป