- - - - - -
A+ R A-

ถอนเงินประกันสัญญา

บัดนี้ โรงเรียนทั้ง 3 โรง 6 รายการ ได้ส่งหลักฐานขอถอนเงินประกันสัญญาดังกล่าว เพื่อคืนให้กับผู้รับจ้าง และ สพม.15 ได้ตรวจเอกสารแล้ว ครบถ้วน โดยดำเนินการดังนี้

1.เงินประกันสัญญา จำนวน 25,000 บาท ของโรงเรียนร่มเกล้า

2.เงินประกันสัญญา จำนวน 7,500 บาท ของโรงเรียนร่มเกล้า

3.เงินประกันสัญญา จำนวน 67,615 บาท ของโรงเรียนร่มเกล้า

4.เงินประกันสัญญา จำนวน 108,250 บาท ของโรงเรียนร่มเกล้า

5.เงินประกันสัญญา จำนวน 25,600 บาท ของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

6.เงินประกันสัญญา จำนวน 22,369 บาท ของโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี

ถอนเงินประกันสัญญาดังกล่าวคืนให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วครับ