- - - - - -
A+ R A-

แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่

แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่